Z-Towers daudzfunkcionālais komplekssDaugavgrīvas ielā 9a, Rīga

Detaļas:

JĒKABS SKRASTIŅŠ, Sert. Nr-20-3772

RIHARDS MUNDHENS

Pasūtītājs: AS “TOWERS CONSTRUCTION MANAGEMENT”

Būves adrese: Daugavgrīvas ielā 9a, Rīgā

Daudzfunkcionālās kompleksa ēkas daļas, Daugavgrīvas ielā 9a, Rīgā, uzmērījums veikts, saskaņā ar AS “TOWERS CONSTRUCTION MANAGEMENT” veikto pasūtījumu un noslēgto līgumu.

Uzmērījuma mērķis.

Atbilstoši Pasūtītāja uzdevumam, sagatavoto Daudzfunkcionālās kompleksa ēkas daļas uzmērījuma rasējumu mērķis ir sniegt informāciju par visu izbūvēto ēkas pazemes daļas konstrukciju un elementu gabarītiem un parametriem. Uzmērījums veikts lai pārbaudītu ēkas konstrukciju raksturlielumus un to atbilstību tehniskā projekta risinājumiem, un lai noskaidrotu vai tehniskā projekta dokumentācijas informācija atbilst reāli objektā izbūvētajam.

Ēkas pazemes daļas stāvu konstrukcijām, kā arī daļai virszemes kāpņu telpu, sertificēta arhitekta vadībā, veikts to arhitektoniskais uzmērījums, kas nozīmē, ka veikti ēkas sienu, kolonnu, ailu un citu konstrukciju lineārie uzmērījumi plānos, kā arī veikti visu konstrukciju augstumu uzmērījumi, iegūstot precīzus ēkas telpu un visu konstrukciju ģeometriskos izmērus, kā arī ēkas telpu faktiskos platību parametrus.

Atsevišķām konstrukcijām ar digitālo tahimetru veikti augstas precizitātes uzmērījumi, atspoguļojot būvniecības laikā pieļautās neprecizitātes. Izmantojot digitālo tahimetru, uzmērītas arī sienu, kolonnu un pārsegumu novirzes no horizontalitātes un vertikalitātes. Uzmērījuma precizitāte ir ±0.5cm.

Uzmērīšanas darbu laikā tika iegūta informācija, ar kuras palīdzību noskaidrots vai projekta dokumentācijas informācija atbilst reāli objektā izbūvētajam, kā arī papildus tam tika fiksētas galveno ēkas pazemes daļas nesošo konstrukciju būtiskākās novirzes no vertikalitātes un horizontalitātes.

Pēc uzmērījumu rezultātiem sagatavots uzmērījumu rasējumu komplekts, kas tiks izmantots ēkas pazemes daļas stāvu pārplānošanas tehniskā projekta izstrādē, kā arī ēkas pazemes daļas stāvu un to konstrukciju tehniskā apsekojuma veikšanai.

Uzmērījuma darbu veikšana.

Konstrukciju un elementu uzmērīšanā ar mērlenti un lāzera tālmēru, uzmērot ēkas sienas, kolonnas un to kapiteļus, starpstāvu pārsegumus, kāpnes, ailas, rīģeļus un citas konstrukcijas, izmantota trijstūru, kā ģeometriski nemainīgu elementu uzmērīšanas metode, punktu piesaistē izmantojot savstarpēji saistītus trijstūrus, par pamatu izmantojot bāzes līniju ar diviem noteiktiem punktiem, rasējumos atspoguļojot to gabarītus un savstarpējās attiecības.

Tā kā uzmērāmais objekts ir liela izmēra un sarežģītas konfigurācijas ar sarežģītiem elementiem un konstrukcijām, papildus precīzākai uzmērīšanai ar mērlenti un lāzera tālmēru tika izmantots digitālais tahimetrs. Savienojot šo uzmērīšanas metožu rādījumus, iegūti ticami uzmērāmā objekta uzmērījumu rezultāti.

Veicot ēkas un tās konstrukciju uzmērīšanas darbus, tika iegūti ēkas, to telpu un konstrukciju ģeometriskie izmēri un telpu faktiskie platību parametri ar augstu precizitāti. Izmēru pārbaudei mērījumi veikti gan ar digitālo tahimetru, gan ar mērlentu un lāzera tālmēru, izmantojot digitālo lāzernivelieri precīzai horizontālo un vertikālo līniju piesaistei.

Ar digitālo tahimetru un mērlentu piemērītas pazemes daļas visas četras ārsienas, kolonnas un torņu kodolu sienas -1, -2, -3 un -4 stāvos. Pārbaudīti ārsienu izmēri plānā, pēc mērījumu rezultātiem pārbaudītas ārsienu atrašanās vietas attiecībā pret projektētajām asīm plānos. Katrai ārsienai veikti mērījumi pa tās vertikālo līniju, tādējādi nosakot sienas, katrā mērījuma vietā, novirzes no vertikalitātes. Veikti visu ēkas pazemes -1, -2, -3, -4 stāvu pārējo sienu konstrukciju (kāpņu telpas norobežojošās sienas, lifta šahtas, starpsienas) mērījumi, rasējumos šīs konstrukcijas attēlotas atbilstoši piemērītajiem izmēriem plānā.

Pārbaudīti kolonnu diametri, kā arī kolonnu izvietojums plānos, pēc mērījumu rezultātiem pārbaudītas kolonnu atrašanās vietas attiecībā pret projektētajām asīm plānos. Atseviškām kolonnām veikti to kapiteļu precīzi mērījumi. Kolonnām veiktas pārbaudes visā kolonnas augstumā, nosakot vai tām ir novirzes no vertikalitātes. Rasējumos kolonnas plānos izvietotas pēc projektā dotajām asīm, atsevišķām kolonnām, kurām konstatētas būtiskas novirzes no projektētām asīm, novirzes attēlotas plānos.

Veikti visu torņu kodolu norobežojošo sienu visu ailu, atveru un tehnoloģisko caurumu mērījumi, nosakot to izmērus plānā, kā arī augstumu piesaistes. Ailu, atveru un tehnoloģisko caurumu plāna un augstumu piesaistes rasējumos dotas pēc faktiski piemērītajiem izmēriem. Ar digitālo tahimetru atsevišķās vietās veiktas torņu kodolu sienu pārbaudes visā sienu augstumā, pārbaudot sienu novirzes no vertikalitātes. Uzmērījumu laikā pārbaudītas kāpņu laukumu novirzes no horizontalitātes.

Veikti visu pazemes stāvu torņu kodolu telpu un iekšējo sienu mērījumi. Piemērītas torņu kodolu iekšsienu visu ailu un atveru piesaistes, kā arī visu iedziļinājumu sienās piesaistes un to dziļumi (izņemot iedziļinājumus liftu šahtās, kurām nav izbūvēti starpstāvu pārsegumi), nosakot to izmērus plānā, kā arī ailu, atveru un iedziļinājumu augstumu piesaistes. Rasējumos izmēri norādīti pēc faktiski piemērītajiem.

Veikti -1 stāva griestu mērījumi, -1 stāva griestu plānā norādot rīģeļu un citu konstrukciju dimensijas.

Uzmērījumu rasējumu noformēšana.

Rasējumi izstrādāti 2D un 3D, dwg un rvt formātos. Augstuma atzīmēm piesaistītas starpstāvu pārsegumu augšas un apakšas atzīmes, kā arī ailu augšas un apakšas atzīmes.

Objekta uzmērījuma laikā, stāvu plānu rasējumu nepieciešamie mērījumi nolasīti 1.0m līdz 1.5m augstumā no pārsegumu virsmām. Uzmērītas un precīzos izmēros attēlotas visas sienas, atklāto sienu biezumi, šahtas starpstāvu pārsegumos, durvju un citu ailu, kā arī sienu iedziļinājumu dimensijas, to augstumu un attālumu piesaistes. Uzmērītas un rasējumos attēlotas kolonnas, to kapiteļi, sijas, rīģeļi un to atveres, starpstāvu pārsegumi un to biezumi.

Rasējumu izstrādē visi izmēri noapaļoti uz augšu vai leju, ievērojot 10mm precizitāti, to salīdzinot ar tehniskajā projektā izstrādāto rasējumu izmēriem.

Veikta ēkas tehniskā apsekošana, atbilstoši Pasūtītāja apstiprinātam Projektēšanas Uzdevumam un LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana”.

Tehniskās apsekošanas laikā iegūti dati gan par ēkas vizuāli redzamajiem konstruktīvo elementu defektiem, gan arī veikti atsevišķu konstruktīvo elementu atsegumi un atsegumu vietās veikti būvelementu konstruktīvie uzmērījumi. Atsedzot konstrukcijas iegūti dati par iebūvēto konstrukciju un materiālu kvalitāti, defektiem un to tehnisko stāvokli kopumā.

Tehniskās apsekošanas rezultātā iegūtā informācija kalpo par pamatu konstrukciju nestspējas noteikšanai, ar mērķi noteikt to atbilstību normatīvajiem dokumentiem.

Tehniskās apsekošanas rezultātā sagatavots Tehniskās apsekošanas atzinums, kurā sagatavots kopsavilkums par ēkas konstrukciju tehnisko nolietojumu, kā arī sagatavoti secinājumi un ieteikumi par veicamajiem pasākumiem ēkas turpmākai drošai ekspluatācijai un ēkas ilgmūžības nodrošināšanai.