Vidusskolas ēkas tehniskā izpēte un ēkas uzmērījums (Ventspils)

Detaļas:

Objekta nosaukums: Vidusskolas ēkas tehniskā izpēte un ēkas uzmērījums

Adrese: Tārgales iela 5, Ventspils

Pasūtītājs: SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils””

Tehniskā izpēte, ēkas uzmērījums: Andris Bardulis, Māris Alsiņš, Vera Baumane

Vidusskolas ēkas, Tārgales ielā 5, Ventspilī, Tehniskās izpētes atzinums un ēkas uzmērījums veikts saskaņā ar SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils”” pasūtījumu un noslēgto līgumu.

Atbilstoši Pasūtītāja uzdevumam, izpēte un uzmērījums nepieciešams, lai veiktu ēkas galveno konstruktīvo elementu (pamatu, sienu, starpstāvu pārsegumu, jumta, ārējo kāpņu lieveņu, kāpņu, logu un durvju, iekšējās apdares), iekšējo inženierapgādes komunikāciju vispārīgu vizuālu apskati un novērtētu to pašreizējo tehnisko stāvokli. Sagatavoti ieteikumi nepieciešamo pasākumu veikšanai, kas paredzami ēkas pārbūves būvprojektā. Uzmērījuma rasējumi kalpos par izejmateriāliem ēkas pārbūves būvprojekta izstrādei. Mērķis – ēkas trenažieru zāles, aerobikas zāles un aktu zāles pārbūve, savienojošā gaiteņa izbūve ar blakus ēku – sporta halli.

Izpēte un uzmērījums veikts 2016. gada maijā. Ēkas galveno konstruktīvo elementu un iekšējo inženiertīklu pašreizējais tehniskais stāvoklis novērtēts, ievērojot LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana” un Vispārīgo būvnoteikumu prasības un noteikumus.

Sastādot tehniskās izpētes atzinuma slēdzienu tika iegūta visas ēkas un atsevišķo, bojāto vietu foto fiksācijas, tika izstrādātas atsevišķas rasējumu lapas ar tehniskās izpētes atzīmēm. Veikti atsevišķu ēkas nesošo konstrukciju atsegumi un atsegumu vietās veikti konstruktīvo elementu uzmērījumi. Veikts vispārējs ēkas arhitektoniskais uzmērījums un sagatavoti ēkas uzmērījuma rasējumi, tai skaitā 3D formātā. Izstrādāts ēkas 3D rasējumu modelis.

Veikta ēkas tehniskā apsekošana, atbilstoši Pasūtītāja apstiprinātam Projektēšanas Uzdevumam un LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana”.

Tehniskās apsekošanas laikā iegūti dati gan par ēkas vizuāli redzamajiem konstruktīvo elementu defektiem, gan arī veikti atsevišķu konstruktīvo elementu atsegumi un atsegumu vietās veikti būvelementu konstruktīvie uzmērījumi. Atsedzot konstrukcijas iegūti dati par iebūvēto konstrukciju un materiālu kvalitāti, defektiem un to tehnisko stāvokli kopumā.

Tehniskās apsekošanas rezultātā iegūtā informācija kalpo par pamatu konstrukciju nestspējas noteikšanai, ar mērķi noteikt to atbilstību normatīvajiem dokumentiem.

Tehniskās apsekošanas rezultātā sagatavots Tehniskās apsekošanas atzinums, kurā sagatavots kopsavilkums par ēkas konstrukciju tehnisko nolietojumu, kā arī sagatavoti secinājumi un ieteikumi par veicamajiem pasākumiem ēkas turpmākai drošai ekspluatācijai un ēkas ilgmūžības nodrošināšanai.