VEF ēka Brīvības gatvē 214, Rīgā

Detaļas:

Objekts: Ēka, Brīvības gatvē 214, Rīgā, LV – 1039, būves kadastra apzīmējums 010007023344002.

Darba uzdevuma mērķis: Tehniskā apsekošana jāveic atbilstoši LBN 405-15 prasībām. Tehniskās apsekošanas uzdevuma apjoms: pārbaudīt , sagatavot un iesniegt atzinumu, novērtējumā noradot precīzas defektu, trūkumu, bojājumu un nepilnību atrašanās vietas (t.sk., salīdzinot ar projekta dokumentāciju), apjomu un iespējamās novēršanas indikatīvas izmaksas, kā arī rekomendējamos novēršanas termiņus šādām ēkas sastāvdaļām, elementiem un sistēmām, sniegt priekšlikumus par nepieciešamām sistēmu modernizācijām.