Tirdzniecības centrs “Olimpia”Āzenes iela 5, Rīga

Detaļas:

Būvinženieris: ANDRIS BARDULIS, Sert. Nr. 3-01463, andris@baltsunmelns.lv

Būvtehniķis: ĢIRTS LAGZDIŅŠ, girts@baltsunmelns.lv

Būvinženieris: MĀRIS ALSIŅŠ, maris@baltsunmelns.lv

Pasūtītājs: SIA “Real Invest”

Būves adrese: Āzenes iela 5, Rīga

Tirdzniecības centra “Olimpia” ēkas, Āzenes ielā 5, Rīgā, Tehniskās apsekošanas atzinums izstrādāts saskaņā ar SIA “Real Invest” pasūtījumu un noslēgto līgumu. Atbilstoši Pasūtītāja uzdevumam, ēkas konstrukciju izpēte veikta ar mēŗķi, lai noteiktu ēkas galveno konstrukciju pašreizējo tehnisko stāvokli un izstrādādu ēkas pārbūves būvprojektu.

Izpēte un apsekojums veikts 2017. gada jūlijā. Ēkas galveno konstruktīvo elementu tehniskais stāvoklis novērtēts, ievērojot LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana” un Vispārīgo būvnoteikumu prasības un noteikumus. Sastādot tehniskās apsekošanas atzinumu tika iegūti visas ēkas un atsevišķo, bojāto vietu foto fiksācijas, izstrādātas rasējumu lapas ar tehniskās apsekošanas atzīmēm. Veikti atsevišķu ēkas nesošo konstrukciju, kā starpstāvu un jumta pārsegumu atsegumi un atsegumu vietās veikti konstruktīvo elementu uzmērījumi.

Sagatavots ēkas tehniskās apsekošanas atzinums, atbilstoši Pasūtītāja apstiprinātam Projektēšanas Uzdevumam un LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana”. Tehniskās apsekošanas laikā iegūti dati gan par ēkas vizuāli redzamajiem konstruktīvo elementu defektiem, gan arī veikti atsevišķu konstruktīvo elementu atsegumi un atsegumu vietās veikti būvelementu konstruktīvie uzmērījumi.

Atsedzot konstrukcijas iegūti dati par iebūvēto konstrukciju un materiālu kvalitāti, defektiem un to tehnisko stāvokli kopumā. Tehniskās apsekošanas rezultātā iegūtā informācija kalpo par pamatu ēkas konstrukciju nestspējas noteikšanai, ar mērķi noteikt to atbilstību normatīvajiem dokumentiem.

Veikti ēku esošo konstrukciju, pamatnes, pamatu, nesošo sienu un kolonnu nestspējas aprēķini un nestspējas noteikšana pie plānotajām ēkas slodzēm pēc plānotās pārbūves. Tehniskās apsekošanas rezultātā sagatavots Tehniskās apsekošanas atzinums, kurā sagatavots kopsavilkums par ēkas konstrukciju tehnisko nolietojumu, kā arī sagatavoti secinājumi un ieteikumi par veicamajiem pasākumiem ēkas turpmākai drošai ekspluatācijai un ēkas ilgmūžības nodrošināšanai.