Administratīvās ēkas tehniskā apsekošana un ēkas uzmērījums (Rīga)

Detaļas:

Objekta nosaukums: Administratīvās ēkas tehniskā apsekošana un ēkas uzmērījums

Adrese: Skolas iela 29, Rīga

Administratīvās ēkas, Skolas ielā 29, Rīgā, Tehniskās apsekošanas atzinums un Uzmērījums izstrādāts saskaņā ar SIA „SK-29” veikto pasūtījumu un noslēgto līgumu.

2014. gada jūlijā, atbilstoši Pasūtītāja uzdevumam, ēkas Tehniskās apsekošanas atzinums izstrādāts lai veiktu administratīvās ēkas galveno konstruktīvo elementu (pamatu, sienu, starpstāvu pārsegumu, jumta konstrukciju, kāpņu, logu un durvju) un galveno inženierkomunikāciju izpēti un noteiktu to pašreizējo tehnisko stāvokli, kā arī dotu slēdzienu par ēkas tehnisko stāvokli un sagatavotu ieteikumus nepieciešamo pasākumu veikšanai tālākai ēkas ekspluatācijas iespējai.

Administratīvās ēkas galveno konstruktīvo elementu un iekšējo inženierapgādes komunikāciju pašreizējais tehniskais stāvoklis novērtēts, ievērojot LBN 405-01 „Ēku tehniskā apsekošana” un Vispārējo būvnoteikumu prasības un noteikumus.

Sastādot tehniskā (vizuālā) apsekojuma atzinumu tika iegūta visas ēkas un atsevišķo, bojāto vietu foto fiksācijas, kā arī tika atsegtas ēkas galvenās nesošās konstrukcijas. Veikti mērījumi, lai noteiktu ēkas galveno nesošo konstrukciju izlieces. Veikti arī ēkas galveno nesošo konstrukciju aprēķini ar secinājumiem par šo konstrukciju nestspēju pie plānotajām ēkas pēcrekonstrukcijas slodzēm. Aprēķini apkopoti dokumentācijas Informatīvajā pielikumā.

Veikts arī ēkas arhitektoniskais un konstruktīvais uzmērījums, kura mērķis sniegt informāciju par ēkas konstrukciju un elementu gabarītiem un parametriem. Tika veikti ēkas sienu, kolonnu, ailu un citu konstrukciju lineārie uzmērījumi plānos, kā arī ēkas nesošo konstrukciju – pamatu, nesošo sienu, starpstāvu un jumta pārsegumu atsegumu uzmērījumi, nosakot to dimensijas. Uzmērītas arī ēkas fasādes, to uzmērīšanai izmantots digitālais tahimetrs, iegūstot augstas precizitātes uzmērījumus. Pēc uzmērījumu rezultātiem sagatavots uzmērījumu rasējumu komplekts, kas var tikt izmantots ēkas rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādei.

Veikta ēkas tehniskā apsekošana, atbilstoši Pasūtītāja apstiprinātam Projektēšanas Uzdevumam un LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana”.

Tehniskās apsekošanas laikā iegūti dati gan par ēkas vizuāli redzamajiem konstruktīvo elementu defektiem, gan arī veikti atsevišķu konstruktīvo elementu atsegumi un atsegumu vietās veikti būvelementu konstruktīvie uzmērījumi. Atsedzot konstrukcijas iegūti dati par iebūvēto konstrukciju un materiālu kvalitāti, defektiem un to tehnisko stāvokli kopumā.

Tehniskās apsekošanas rezultātā iegūtā informācija kalpo par pamatu konstrukciju nestspējas noteikšanai, ar mērķi noteikt to atbilstību normatīvajiem dokumentiem.

Tehniskās apsekošanas rezultātā sagatavots Tehniskās apsekošanas atzinums, kurā sagatavots kopsavilkums par ēkas konstrukciju tehnisko nolietojumu, kā arī sagatavoti secinājumi un ieteikumi par veicamajiem pasākumiem ēkas turpmākai drošai ekspluatācijai un ēkas ilgmūžības nodrošināšanai.