Patoloģijas centra ēkas un inženiertehnisko tīklu tehniskā apsekošana un atsevišķu ēkas elementu uzmērījumi (Rīga)

Detaļas:

Objekta nosaukums: Patoloģijas centra ēkas un inženiertehnisko tīklu tehniskā apsekošana un atsevišķu ēkas elementu uzmērījumi

Adrese: Hipokrāta iela 4, Rīga

Pasūtītājs: SIA “RĪGAS AUSTRUMU KLĪNISKĀ UNIVERSITATES SLIMNĪCA”

Veikta ēkas tehniskā apsekošana, atbilstoši Pasūtītāja apstiprinātam Projektēšanas Uzdevumam un LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana”.

Tehniskās apsekošanas laikā iegūti dati gan par ēkas vizuāli redzamajiem konstruktīvo elementu defektiem, gan arī veikti atsevišķu konstruktīvo elementu atsegumi un atsegumu vietās veikti būvelementu konstruktīvie uzmērījumi. Atsedzot konstrukcijas iegūti dati par iebūvēto konstrukciju un materiālu kvalitāti, defektiem un to tehnisko stāvokli kopumā.

Tehniskās apsekošanas rezultātā iegūtā informācija kalpo par pamatu konstrukciju nestspējas noteikšanai, ar mērķi noteikt to atbilstību normatīvajiem dokumentiem.

Tehniskās apsekošanas rezultātā sagatavots Tehniskās apsekošanas atzinums, kurā sagatavots kopsavilkums par ēkas konstrukciju tehnisko nolietojumu, kā arī sagatavoti secinājumi un ieteikumi par veicamajiem pasākumiem ēkas turpmākai drošai ekspluatācijai un ēkas ilgmūžības nodrošināšanai.