Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota atjaunošana, energoefektivitātes paaugstināšana (Grobiņa)

Detaļas:

Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota atjaunošana, energoefektivitātes paaugstināšana

Adrese: M. Namiķa iela 17, Grobiņa

Pasūtītājs: SIA “Grobiņas novada namsaimnieks”

Arhitekts: Indulis Kalns

Projektētājs: Jēkabs Skrastiņš

Trīs stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas (ēkas apbūves laukums – 251,0 m2, būvtilpums – 2365,0 m3, būves kopējā platība – 664, 7 m2, lietderīgā platība – 542,0 m2) vienkāršotās renovācijas projekts izstrādāts 2011. gadā.

Vienkāršotās fasādes renovācijas (atjaunošanas) projekta sastāvā tiek izstrādāti sekojoša dokumentācija:

uzmērījuma rasējumi (tiek fiksēts ēkas esošais stāvoklis, plakņu apjomi, novirzes no vertikalitātes un horizontalitātes);

Tehniskā (vizuālā) apsekojuma atzinums. Atzinums tiek sagatavots saskaņā ar LBN 405-01 “Būvju tehniskā apsekošana”. Tajā tiek fiksētas ēkas esošās konstrukcijas, to nolietojums, defekti un tamlīdzīga informācija. Saskaņā ar tehniskā apsekojuma atzinumu tiek veikta vienkāršotās fasādes renovācijas (atjaunošanas) projekta izstrāde, tāpēc ir svarīgi tajā uzrādīt visas ēkas problēmas.

Siltināšanas būvdarbi objektā pabeigti 2013. gadā. Ēkai tika nosiltinātas ārsienas, cokols, pagraba pārsegums (pirmā stāva grīda), trešā stāva pārsegums (bēniņu grīda), kāpņu telpas sienas pagrabā, kā arī veikta logu un durvju nomaiņa. Papildus ēkai tika veikta jumta nesošo koka konstrukciju pastiprināšana un seguma materiāla nomaiņa

Siltināšanas būvdarbu laikā ēkai tika veikta autoruzraudzība, nodrošinot būvdarbu izpildi, atbilstoši projektam un spēkā esošo normām. Autoruzraudzības gaitā arī tiek veikta vienkāršotās fasādes renovācijas (fasādes atjaunošanas) dokumentācijas izstrāde.

Veikto darbu rezultātā ēkai uzlaboti fasāžu siltumtehniskie rādītāji, līdz ar to ēkai samazinās siltumenerģijas patēriņš un iedzīvotāju izdevumi apkurei.

Siltumizolācijas sistēma arī nodrošina esošo nesošo mājas konstrukciju aizsardzību pret apkārtējās vides iedarbību, kā rezultāta ēkas ilgmūžība palielinās.

Pēc fasāžu renovācijas (atjaunošanas) darbu pabeigšanas tiek uzlabots ēkas vizuālais tēls un iedzīvotāji iegūst sakārtotu apkārtējo vidi.