Kultūras iestādes ēkaJauniela 29a, Rīga

Detaļas:

Biroju ēka
Mazā Jauniela 5, Rīga

Būvinženieris: ANDRIS BARDULIS, Sert. Nr. 3-01463, andris@baltsunmelns.lv

Būvinženieris: MĀRIS ALSIŅŠ, maris@baltsunmelns.lv

Būvtehniķe: VERA BAUMANE, vera@baltsunmelns.lv

Pasūtītājs: SIA “Rīgas nami”

Būves adrese: Jauniela 29a, Rīga, Mazā Jauniela 5, Rīga

Ēkas atrodas: valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” (valsts aizsardzības Nr. 7442) teritorijā; Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas Nr. 852 “Rīgas vēsturiskais centrs” teritorijā; valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa “Vecrīgas arheoloģiskais komplekss” (valsts aizsardzības Nr. 2070) teritorijā.

Kultūras iestādes ēkas un Biroju ēkas, Jaunielaā 29a un Mazajā Jaunielā 5, Rīgā, Tehniskās apsekošanas atzinums izstrādāts saskaņā ar SIA “Rīgas nami” pasūtījumu un noslēgto līgumu. Atbilstoši Pasūtītāja uzdevumam, ēku konstrukciju padziļināta izpēte un fasāžu augstas precizitātes 3D uzmērījumu rasējumu izstrāde, izmantojot punktu mākoni, veikta ar mēŗķi, lai noteiktu ēku galveno konstrukciju pašreizējo tehnisko stāvokli un sagatavotu darba uzdevumu ēkas pamatu, nesošo sienu un pagraba pārsegumu konstrukciju pastiprināšanas būvprojekta izstrādei, nesošo sienu plaisu aizdarei.

Izpēte, apsekojums un uzmērījums veikts 2021. gada jūlijā. Ēku galveno konstruktīvo elementu tehniskais stāvoklis novērtēts, ievērojot LBN 405-21 “Būvju tehniskās apsekošanas būvnormatīvs” un Vispārīgo būvnoteikumu prasības un noteikumus. Sastādot tehniskās apsekošanas atzinumu tika iegūti visu ēku un atsevišķo, bojāto vietu foto fiksācijas, izstrādātas rasējumu lapas ar tehniskās apsekošanas atzīmēm. Veikti atsevišķu ēku nesošo konstrukciju, kā pamatu un pagraba pārsegumu atsegumi un atsegumu vietās veikti konstruktīvo elementu uzmērījumi. Veikti ēku fasāžu uzmērījumi un sagatavoti ēku fasāžu uzmērījuma rasējumi 3D formātā, izmantojot punktu mākoni. Sagatavots ēku tehniskās apsekošanas atzinums, atbilstoši Pasūtītāja apstiprinātam Projektēšanas Uzdevumam un LBN 405-21 “Būvju tehniskās apsekošanas būvnormatīvs”. Tehniskās apsekošanas laikā iegūti dati gan par ēku vizuāli redzamajiem konstruktīvo elementu defektiem, gan arī veikti atsevišķu konstruktīvo elementu atsegumi un atsegumu vietās veikti būvelementu konstruktīvie uzmērījumi. Atsedzot konstrukcijas iegūti dati par iebūvēto konstrukciju un materiālu kvalitāti, defektiem un to tehnisko stāvokli kopumā. Tehniskās apsekošanas rezultātā iegūtā informācija kalpo par pamatu konstrukciju nestspējas noteikšanai, ar mērķi noteikt to atbilstību normatīvajiem dokumentiem.