Jēkaba kazarmas, biroju ēka Torņa iela 4, Rīga

Detaļas:

Būvinženieris: ANDRIS BARDULIS, Sert. Nr. 3-01463, andris@baltsunmelns.lv

Būvinženieris: MĀRIS ALSIŅŠ, maris@baltsunmelns.lv

Būvtehniķe: VERA BAUMANE, vera@baltsunmelns.lv

Pasūtītājs: SIA “Rīgas nami”

Būves adrese: Torņa iela 4, Rīga

Jēkaba kazarmas – 3 zaldātu mūra kazarmu korpusi. Jēkaba kazarmas celtas laika posmā no 1776. gada līdz 1780. gadam, pilsētas mūrniekmeistara Johana Dāvida Kelmera vadībā. Patreiz ēkas, Torņa ielā 4, Rīgā, galvenais lietošanas veids ir biroju ēka. Ēka ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis “Jēkaba kazarma, tagad – sabiedriska ēka” (valsts aizsardzības Nr. 6603).

Biroju ēkas, Torņa ielā 4, Rīgā, Tehniskās apsekošanas atzinums izstrādāts saskaņā ar SIA “Rīgas nami” pasūtījumu un noslēgto līgumu. Atbilstoši Pasūtītāja uzdevumam, ēkas konstrukciju padziļināta izpēte un fasāžu augstas precizitātes 3D uzmērījumu rasējumu izstrāde, izmantojot punktu mākoni, veikta ar mēŗķi, lai noteiktu ēkas galveno konstrukciju pašreizējo tehnisko stāvokli un sagatavotu darba uzdevumu ēkas pamatu, nesošo sienu un pagraba pārsegumu konstrukciju pastiprināšanas būvprojekta izstrādei.

Izpēte, apsekojums un uzmērījums veikts 2021. gada decembrī. Ēkas galveno konstruktīvo elementu tehniskais stāvoklis novērtēts, ievērojot LBN 405-21 “Būvju tehniskās apsekošanas būvnormatīvs” un Vispārīgo būvnoteikumu prasības un noteikumus. Sastādot tehniskās apsekošanas atzinumu tika iegūta visas ēkas un atsevišķo, bojāto vietu foto fiksācijas, izstrādātas atsevišķas rasējumu lapas ar tehniskās apsekošanas atzīmēm. Veikti atsevišķu ēkas nesošo konstrukciju, kā pamatu un pagraba pārsegumu atsegumi un atsegumu vietās veikti konstruktīvo elementu uzmērījumi. Veikts ēkas fasāžu uzmērījums un sagatavoti ēkas uzmērījuma rasējumi 3D formātā, izmantojot punktu mākoni. Sagatavots ēkas tehniskā apsekošanas atzinums, atbilstoši Pasūtītāja apstiprinātam Projektēšanas Uzdevumam un LBN 405-21 “Būvju tehniskās apsekošanas būvnormatīvs”. Tehniskās apsekošanas laikā iegūti dati gan par ēkas vizuāli redzamajiem konstruktīvo elementu defektiem, gan arī veikti atsevišķu konstruktīvo elementu atsegumi un atsegumu vietās veikti būvelementu konstruktīvie uzmērījumi. Atsedzot konstrukcijas iegūti dati par iebūvēto konstrukciju un materiālu kvalitāti, defektiem un to tehnisko stāvokli kopumā. Tehniskās apsekošanas rezultātā iegūtā informācija kalpo par pamatu konstrukciju nestspējas noteikšanai, ar mērķi noteikt to atbilstību normatīvajiem dokumentiem.

Tehniskās apsekošanas atzinuma ietvaros veikti ēkas konstrukciju vertikālo un horizontālo deformāciju mērījumi, nesošo sienu ķieģeļu izņemšana un to stiprības noteikšana ar laboratoriskām metodēm. Veikti ēkas esošo konstrukciju, pamatnes, pamatu, nesošo sienu un kolonnu nestspējas aprēķini un nestspējas noteikšana pie pašreizējām ēkas slodzēm. Tehniskās apsekošanas rezultātā sagatavots Tehniskās apsekošanas atzinums, kurā sagatavots kopsavilkums par ēkas konstrukciju tehnisko nolietojumu, kā arī sagatavoti secinājumi un ieteikumi par veicamajiem pasākumiem ēkas turpmākai drošai ekspluatācijai un ēkas ilgmūžības nodrošināšanai.