Ēkas “Jaunais Rīgas Teātris” fasāžu detaļu uzmērījums (Rīga)

Detaļas:

Objekta nosaukums: Ēkas “Jaunais Rīgas Teātris” fasāžu detaļu uzmērījums

Adrese: Lāčplēša iela 25, Rīga

Pasūtītājs: VAS “VNI”

Uzmērījums: Guntis Kārkliņš, Uldis Linkovskis, Solvita Ūdriņa, Santa Kārkliņa

Veikta ēkas tehniskā apsekošana, atbilstoši Pasūtītāja apstiprinātam Projektēšanas Uzdevumam un LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana”.

Tehniskās apsekošanas laikā iegūti dati gan par ēkas vizuāli redzamajiem konstruktīvo elementu defektiem, gan arī veikti atsevišķu konstruktīvo elementu atsegumi un atsegumu vietās veikti būvelementu konstruktīvie uzmērījumi. Atsedzot konstrukcijas iegūti dati par iebūvēto konstrukciju un materiālu kvalitāti, defektiem un to tehnisko stāvokli kopumā.

Tehniskās apsekošanas rezultātā iegūtā informācija kalpo par pamatu konstrukciju nestspējas noteikšanai, ar mērķi noteikt to atbilstību normatīvajiem dokumentiem.

Tehniskās apsekošanas rezultātā sagatavots Tehniskās apsekošanas atzinums, kurā sagatavots kopsavilkums par ēkas konstrukciju tehnisko nolietojumu, kā arī sagatavoti secinājumi un ieteikumi par veicamajiem pasākumiem ēkas turpmākai drošai ekspluatācijai un ēkas ilgmūžības nodrošināšanai.