Ēkas “Jaunais Rīgas Teātris” vēsturisko logu un durvju detalizēta uzmērīšana (Rīga)

Detaļas:

Objekta nosaukums: Ēkas “Jaunais Rīgas Teātris” vēsturisko logu un durvju detalizēta uzmērīšana

Adrese: Lāčplēša iela 25, Rīga

Pasūtītājs: VAS “VNI”

Uzmērījums: Guntis Kārkliņš, Uldis Linkovskis, Solvita Ūdriņa, Santa Kārkliņa

Teātra ēkas vēsturisko logu un durvju detalizēta uzmērīšana veikta Jaunā Rīgas teātra ēku kompleksa rekonstrukcijas tehniskā projekta ietvaros. Teātra ēkas vēsturisko logu un durvju detaļrasējumu izstrāde veikta 2014.gada rudenī.

Veicot paaugstinātas precizitātes mērījumus, izmantoti rokas mērinstrumenti (bīdmērs, līmeņrādis, lāzera skeneris), izgatavoti logu un durvju profilu šabloni un veikta detaļu fotofiksācija. Izmantojot iegūtos uzmērījumu datus, izstrādāti detalizēti ēkas vēsturisko logu un durvju uzmērījuma rasējumi.

Veikta ēkas tehniskā apsekošana, atbilstoši Pasūtītāja apstiprinātam Projektēšanas Uzdevumam un LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana”.

Tehniskās apsekošanas laikā iegūti dati gan par ēkas vizuāli redzamajiem konstruktīvo elementu defektiem, gan arī veikti atsevišķu konstruktīvo elementu atsegumi un atsegumu vietās veikti būvelementu konstruktīvie uzmērījumi. Atsedzot konstrukcijas iegūti dati par iebūvēto konstrukciju un materiālu kvalitāti, defektiem un to tehnisko stāvokli kopumā.

Tehniskās apsekošanas rezultātā iegūtā informācija kalpo par pamatu konstrukciju nestspējas noteikšanai, ar mērķi noteikt to atbilstību normatīvajiem dokumentiem.

Tehniskās apsekošanas rezultātā sagatavots Tehniskās apsekošanas atzinums, kurā sagatavots kopsavilkums par ēkas konstrukciju tehnisko nolietojumu, kā arī sagatavoti secinājumi un ieteikumi par veicamajiem pasākumiem ēkas turpmākai drošai ekspluatācijai un ēkas ilgmūžības nodrošināšanai.