Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas tehniskā apsekošana un ēkas uzmērījums (Ugāle)

Detaļas:

Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas tehniskā apsekošana un ēkas uzmērījums

Adrese: Rūpnīcas iela 8, Ugāle, Ugāles pagasts, Ventspils novads

Darba uzdevuma mērķis: Pamatojoties uz LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana” prasībām, veikt objekta apsekošanu ar mērķi noteikt tā tehnisko stāvokli pirms ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanas. LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana” 8.punkts “Apsekošanas pamats ir būves apskate, kuras laikā fiksē un novertē būves bojājumus.”.