Daudzstāvu dzīvojamā ēka L.Laicena iela 15, Valmiera

Detaļas:

Objekts: Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja L.Laicena iela 15, Valmiera, LV-4201 būves kadastra apzīmējums 96010110715001.

Darba uzdevuma mērķis: Noskaidrot dzlvojamās ēkas konstrukciju tehnisko stāvokli un atbilstibu Būvniecibas likuma 9.panta pirmajā daļā minētajām būves būtiskajam prasībām