Daudzstāvu dzīvojamā ēka Jaunatnes iela 12, Grobiņā

Detaļas:

Objekts: Daudzdzīvoklu dzīvojamā māja Jaunātnes iela 12, Grobiņā, Grobiņas novadā, LV – 3430 būves kadastra apzīmējums 64090030084001.

Darba uzdevuma mērķis: Pamatojoties uz LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana” prasībam, veikt objekta apsekošanu ar mērķi noteikt ta tehnisko stāvokli pirms ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasakumu veikšanas.