Daudzstāvu dzīvojamā ēka Inženieru iela 91, Ventspilī

Detaļas:

Objekts: Ēkas lodžiju apsekošana , Inženieru ielā 91, Ventspilī, LV-3610, būves kadastra apzīmējums 270000100526001.

Darba uzdevuma mērķis: Lodžiju tehnisko apsekošanu atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana”.