Daudzstāvu dzīvojamā ēka Ausekļa iela 14, Rīga

Detaļas:


ANDRIS BARDULIS
, Sert. Nr-20-7167, andris@baltsunmelns.lv

MĀRIS ALSIŅŠ, maris@baltsunmelns.lv

VERA BAUMANE, vera@baltsunmelns.lv

Pasūtītājs: SIA “VESTABALT”

Būves adrese: Ausekļa iela 14, Rīga

Daudzstāvu daudzdzīvokļu ēkas, Ausekļa ielā 14, Rīgā, Tehniskās izpētes slēdziens un ēkas uzmērījums veikts saskaņā ar SIA “Vestabalt” pasūtījumu un noslēgto līgumu.

Atbilstoši Pasūtītāja uzdevumam, izpēte un uzmērījums paredzēts, lai veiktu ēkas galveno konstruktīvo elementu (pamatu, sienu, starpstāvu pārsegumu, jumta konstrukciju, kāpņu, logu un durvju) izpēti un noteiktu to pašreizējo tehnisko stāvokli, lai dotu slēdzienu par ēkas energoefektivitāti un pašreizējo tehnisko stāvokli un tālāku tās ekspluatācijas iespēju. Uzmērījuma rasējumi kalpos par izejmateriāliem ēkas pārbūves būvprojekta izstrādei.

Izpēte un uzmērījums veikts 2015. gada decembrī. Ēkas galveno konstruktīvo elementu un iekšējo inženiertīklu pašreizējais tehniskais stāvoklis novērtēts, ievērojot LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana” un Vispārīgo būvnoteikumu prasības un noteikumus.

Sastādot tehniskās izpētes slēdzienu tika iegūta visas ēkas un atsevišķo, bojāto vietu foto fiksācijas, tika izstrādātas atsevišķas rasējumu lapas ar tehniskās izpētes atzīmēm. Veikti atsevišķu ēkas nesošo konstrukciju (pamati, 4. stāva pārsegumu, bēniņu pārsegumu) atsegumi un atsegumu vietās veikti konstruktīvo elementu uzmērījumi. Veikts vispārējs ēkas arhitektoniskais uzmērījums un sagatavoti ēkas uzmērījuma rasējumi, tai skaitā 3D formātā.

Veikta ēkas tehniskā apsekošana, atbilstoši Pasūtītāja apstiprinātam Projektēšanas Uzdevumam un LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana”.

Tehniskās apsekošanas laikā iegūti dati gan par ēkas vizuāli redzamajiem konstruktīvo elementu defektiem, gan arī veikti atsevišķu konstruktīvo elementu atsegumi un atsegumu vietās veikti būvelementu konstruktīvie uzmērījumi. Atsedzot konstrukcijas iegūti dati par iebūvēto konstrukciju un materiālu kvalitāti, defektiem un to tehnisko stāvokli kopumā.

Tehniskās apsekošanas rezultātā iegūtā informācija kalpo par pamatu konstrukciju nestspējas noteikšanai, ar mērķi noteikt to atbilstību normatīvajiem dokumentiem.

Tehniskās apsekošanas rezultātā sagatavots Tehniskās apsekošanas atzinums, kurā sagatavots kopsavilkums par ēkas konstrukciju tehnisko nolietojumu, kā arī sagatavoti secinājumi un ieteikumi par veicamajiem pasākumiem ēkas turpmākai drošai ekspluatācijai un ēkas ilgmūžības nodrošināšanai.