Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas tehniskā apsekošana un ēkas uzmērījums (Rīga)

Detaļas:

Objekta nosaukums: Daudzstāvu dzīvojamās ēkas tehniskā apsekošana un ēkas uzmērījums

Adrese: Antonijas iela 13, Rīga

Pasūtītājs: SIA “Ektornet Residential Latvia”

Tehniskās apsekošanas un ēkas uzmērījuma autori: Jēkabs Skrastiņš, Māris Alsiņš, Daiga Poriņa

Veikta ēkas tehniskā apsekošana, atbilstoši Pasūtītāja apstiprinātam Projektēšanas Uzdevumam un LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana”.

Tehniskās apsekošanas laikā iegūti dati gan par ēkas vizuāli redzamajiem konstruktīvo elementu defektiem, gan arī veikti atsevišķu konstruktīvo elementu atsegumi un atsegumu vietās veikti būvelementu konstruktīvie uzmērījumi. Atsedzot konstrukcijas iegūti dati par iebūvēto konstrukciju un materiālu kvalitāti, defektiem un to tehnisko stāvokli kopumā.

Tehniskās apsekošanas rezultātā iegūtā informācija kalpo par pamatu konstrukciju nestspējas noteikšanai, ar mērķi noteikt to atbilstību normatīvajiem dokumentiem.

Tehniskās apsekošanas rezultātā sagatavots Tehniskās apsekošanas atzinums, kurā sagatavots kopsavilkums par ēkas konstrukciju tehnisko nolietojumu, kā arī sagatavoti secinājumi un ieteikumi par veicamajiem pasākumiem ēkas turpmākai drošai ekspluatācijai un ēkas ilgmūžības nodrošināšanai.