Bijusī alus darītava “Kimmel”Bruņinieku iela 2, Rīga.

Detaļas:

Ražošanas ēku komplekss, Bijusī alus darītava “Kimmel”. Ēku tehniskā izpēte.

JĀNIS VĪGANTS, Sert. Nr. 20-6589; 20-6590; 6-00032

ULDIS LINKOVSKIS, uldis@baltsunmelns.lv

Pasūtītājs: SIA “MCITY 9”

Būves adrese: Bruņinieku iela 2, Rīga

Ražošanas ēku kompleksa, (kopā 13 ēkas), Bruņinieku ielā 2, Rīgā, Tehniskā izpēte veikta saskaņā ar SIA “MCITY 9” pasūtījumu un noslēgto līgumu.

Atbilstoši Pasūtītāja uzdevumam, izpēte paredzēta, lai veiktu ēku galveno konstruktīvo elementu (pamatu, sienu, starpstāvu pārsegumu, jumta konstrukciju, kāpņu, logu un durvju) izpēti un noteiktu to pašreizējo tehnisko stāvokli, lai dotu slēdzienu par ēku energoefektivitāti un pašreizējo tehnisko stāvokli un tālāku to ekspluatācijas un pārbūves iespēju. Tehniskās izpētes slēdziens kalpos par izejmateriālu ēku pārbūves meta izstrādei.

Izpēte veikta 2016. gada maijā. Ēku galveno konstruktīvo elementu un iekšējo inženiertīklu pašreizējais tehniskais stāvoklis novērtēts, ievērojot LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana” un Vispārīgo būvnoteikumu prasības un noteikumus.

Sastādot tehniskās izpētes slēdzienu tika iegūtas ēku un to atsevišķo, bojāto vietu foto fiksācijas, un izstrādātas atsevišķas rasējumu lapas ar tehniskās izpētes atzīmēm.

Ēku kompleksa fotofiksācijai izmantots bezpilota lidaparāts, jeb drons, kas aprīkots ar augstas izsķirtspējas fotokameru.

Veikta ēkas tehniskā apsekošana, atbilstoši Pasūtītāja apstiprinātam Projektēšanas Uzdevumam un LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana”.

Tehniskās apsekošanas laikā iegūti dati gan par ēkas vizuāli redzamajiem konstruktīvo elementu defektiem, gan arī veikti atsevišķu konstruktīvo elementu atsegumi un atsegumu vietās veikti būvelementu konstruktīvie uzmērījumi. Atsedzot konstrukcijas iegūti dati par iebūvēto konstrukciju un materiālu kvalitāti, defektiem un to tehnisko stāvokli kopumā.

Tehniskās apsekošanas rezultātā iegūtā informācija kalpo par pamatu konstrukciju nestspējas noteikšanai, ar mērķi noteikt to atbilstību normatīvajiem dokumentiem.

Tehniskās apsekošanas rezultātā sagatavots Tehniskās apsekošanas atzinums, kurā sagatavots kopsavilkums par ēkas konstrukciju tehnisko nolietojumu, kā arī sagatavoti secinājumi un ieteikumi par veicamajiem pasākumiem ēkas turpmākai drošai ekspluatācijai un ēkas ilgmūžības nodrošināšanai.