Lietojot mūsu vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.

uzzināt vairāk

Detālplānojuma izstrāde un saskaņošana.

Detālplānojuma mērķis un uzdevums

Detālplānojums ir vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas daļas plānojums, un to izstrādā saskaņā ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, detalizējot un precizējot tajā noteiktās teritorijas daļas plānoto (atļauto) izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus.

Detālplānojumu izstrādā, ja nepieciešama zemes vienību sadalīšana, apvienošana un robežu pārkārtošana, ja plānotā zemes vienību sadalīšana vai apbūve rada nepieciešamību pēc kompleksiem transporta infrastruktūras vai inženierkomunikāciju izbūves risinājumiem.

Tāpat detālplānojumu var tikt izstrādāts, ja nepieciešams detalizēt un precizēt vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma risinājumus un nosacījumus.

Detālplānojumu izstrādā zemes vienībām, kurās paredzēta teritorijas kompleksa apbūve, kā arī pirms jaunas būvniecības uzsākšanas, izņemot likumā noteiktos gadījumus.

Detālplānojums ir pamats jaunu zemes vienību noteikšanai un esošo zemes vienību izmaiņām.

Ja vietējās pašvaldības teritorijas plānojums nepietiekami nosaka konkrētu zemes vienību teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumus, tos nosaka detālplānojumā.

Detālplānojums nodrošina sabiedrībai iegūt informāciju, izteikt savu viedokli un piedalīties teritorijas plānojuma procesā.

Detālplānojuma saturs

Detālplānojuma izstrādi var apvienot ar būvprojekta izstrādi, iekļaujot tā sastāvā skiču projektu.

Detālplānojumā ietilpst:

 1. Paskaidrojuma raksts, kurā ietver detālplānojuma risinājuma aprakstu un pamatojumu.
 2. Grafiskā daļa, kurā nosaka un attēlo:
  • zemes vienības un zemes vienības daļas robežas un to kadastra apzīmējumus, kā arī plānotās zemes vienības robežas, paredzot piekļūšanas iespējas pie katras zemes vienības;
  • zemes vienību atļauto izmantošanu, plānotās apbūves, satiksmes infrastruktūras un inženierkomunikāciju izvietojumu shēmu;
  • ielu un ceļu profilu shēmu un sarkanās līnijas;
  • apgrūtinātās teritorijas un objektus, kuriem nosaka aizsargjoslas,
  • publiskās ārtelpas teritorijas un piekļuvi tām;
  • adresācijas priekšlikumus.
 3. Detālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi, kuros ietver:
  • detalizētus teritorijas izmantošanas nosacījumus un apbūves parametrus;
  • vides pieejamības nosacījumus;
  • labiekārtojuma nosacījumus;
  • prasības inženiertehniskajam nodrošinājumam;
  • ja nepieciešams, prasības arhitektoniskiem risinājumiem, ievērojot ainavu izvērtējumu un citas prasības atbilstoši darba uzdevumam.

Izstrādes kārtība un apstiprināšana

Lai ierosinātu detālplānojuma izstrādi, detālplānojuma izstrādes ierosinātājs – fiziska vai juridiska persona – iesniedz iesniegumu pašvaldībā. Pašvaldība pieņem lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, apstiprina darba uzdevumu un izstrādes vadītāju. Lēmumā norāda, vai vienlaikus ar detālplānojumu veicama būvprojektēšana atbilstoši būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.

Detālplānojuma izstrādes darba uzdevumā norāda:

Detālplānojuma izstrādātājs detālplānojuma projektu iesniedz izstrādes vadītājam, kurš to izskata četru nedēļu laikā un sagatavo atzinumu. Ja detālplānojuma izstrāde ir apvienota ar būvprojektēšanu, detālplānojumam pievieno plānotā objekta skiču projektu, kas izstrādāts saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

Divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai izstrādes vadītājs kopā ar detālplānojuma izstrādātāju organizē publisko apspriešanu un pieprasa no darba uzdevumā minētajām institūcijām atzinumus par detālplānojuma projektu.

Publisko apspriešanu organizē pašvaldības iestādes vai tās institūcijas telpās, kā arī nodrošina iespēju personām iepazīties ar detālplānojuma projektu pašvaldības tīmekļa vietnē. Pēc publiskās apspriešanas beigām detālplānojuma izstrādātājs kopā ar izstrādes vadītāju apkopo publiskās apspriešanas materiālus un institūciju atzinumus, un, ja nepieciešams, detālplānojuma izstrādātājs precizē detālplānojuma projektu.

Detālplānojuma izstrādātājs sagatavo kopsavilkumu par detālplānojuma izstrādes procesu. Izstrādāto detālplānojuma projektu ar minēto kopsavilkumu, kā arī administratīvā līguma projektu par detālplānojuma īstenošanu detālplānojuma izstrādātājs iesniedz izstrādes vadītājam.

Ja ir saskaņoti administratīvā līguma nosacījumi par detālplānojuma īstenošanu un panākta vienošanās, pašvaldība četru nedēļu laikā pēc minēto dokumentu saņemšanas pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Paziņojumu ievieto arī vietējā laikrakstā un pašvaldības tīmekļa vietnē un izziņo citos sabiedrībai pieejamos veidos.

Cenas un izstrādes termiņi

Katrs gadījums ir individuāls un cena atkarīga no detālplānojuma sarežģītības, pašvaldības noteiktā Darba uzdevuma detālplānojuma izstrādei, kā arī detālplānojuma izstrādes detalizācijas pakāpes.

Papildus izmaksas:

Detālplānojuma izstrādes un saskaņošanas orientējošais termiņš ir ~5-6 mēneši, ņemot vērā laiku, kas nepieciešams teksta un grafiskās daļas izstrādei, visu iepriekš minēto dokumentu saņemšanu no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī ņemot vērā likumdošanā noteiktos sabiedriskās apspriešanas termiņus.

MK noteikumi Nr.711

Links: http://likumi.lv/doc.php?id=252164