Lietojot mūsu vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.

uzzināt vairāk

Autoruzraudzības mērķis un uzdevums ir nepieļaut būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētā būvprojekta, kā arī saistošo normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu veikšanas gaitā.

Autoruzraudzības gaitā tiek veikti sekojoši darbi:

  • Objektā autoruzraudzība tiek veikta vienu reizi nedēļā (ja nepieciešams arī biežāk), rūpīgi izpētot un pārbaudot paveiktos būvdarbus.
  • Tiek veikta būvobjektā izpildītā darba kavalitātes kontrole un izpildītā darba atbilstības kontrole būvprojektā dotajiem risinājumiem.
  • Autoruzraudzības gaitā viss būvniecības process, kā arī pieļautie defekti tiek fiksēti fotouzņēmumos.
  • Tiek veiktas būvobjektā izmantoto būvizstrādājumu un būvmateriālu kvalitātes un atbilstības pārbaudes attiecībā pret būvprojektā norādītajiem.
  • Tiek kontrolēts, lai būvobjektā būvdarbi tiktu veikti pēc atbilstošas būvprojekta dokumentācijas.
  • Konstatētās patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai Latvijas būvnormatīvu prasībām, sākotnēji tiek fiksētas uz iepriekš sagatavotas formas veidlapas un Būvuzņēmējam tiek dots laiks konstatēto nepilnību novēršanai. Ja pēc dotā laika norādītā nepilnība jeb atkāpe no būvprojekta nav novērsta, tas tiek fiksēts autoruzraudzības žurnālā ar sertificēta arhitekta vai būvinženiera parakstu.
  • Ja būvobjektā pielaistas atkāpes no akceptētā būvprojekta un nepieciešams labojumu risinājums, tad risinājums, ne vēlāk kā nedēļas laikā, atkarībā no situācijas sarežģītības, papildrasējumu veidā 3 eksemplāros (ja nepieciešams arī elektroniski), tiek iesniegts Būvuzņēmējam. Visi papildrasējumi tiek fiksēti autoruzraudzības žurnālā.
  • Risinājumi, papildrasējumu veidā, nedēļas laikā tiek izstrādāti arī pēc būvdarbu vadītāja pieprasījuma telefoniski vai izmantojot e-pastu. Visas atkāpes no akceptēta būvprojekta, kas saskaņotas ar būvprojekta autoriem un pasūtītāju, tiek fiksētas autoruzraudzības žurnālā.
  • Autoruzraudzības procesa beigās pasūtītājam un būvuzņēmējam tiek iesniegts papildrasējumu sējums, kurā apkopoti visi saskaņotie un autoruzraudzības žurnālā fiksētie papildrasējumi.

Būvprojektu ekspertīze

Būvprojektu eksprtīze

Piedāvājam veikt būvprojektu ekspertīzi visām būvprojektu sadaļām. Būvprojekta ekspertīzi ir tiesīgs veikt no būvprojekta izstrādātāja neatkarīgs būvekspertīzes veicējs, bet būves ekspertīzi – no būvdarbu veicēja neatkarīgs būvekspertīzes veicējs.

Būvprojekta ekspertīze ir obligāta trešās grupas būvju būvprojektiem, izņemot būves nojaukšanas būvprojektam. Būvprojektu ekspertīzi trešās grupas būvēm ir tiesīgi veikt tikai tie būvkomersanti, kuri nodarbina būvspeciālistus ar patstāvīgās prakses tiesībām būvekspertīzes veikšanā. Citas grupas būvju būvprojektu ekspertīzi patstāvīgi ir tiesīgi veikt arī būvspeciālisti ar patstāvīgās prakses tiesībām būvekspertīzes veikšanā. Trešās grupas būvēm speciālos būvnoteikumos nosaka būvprojekta daļas, kurām nepieciešama būvprojekta ekspertīze.

Būvprojekta ekspertīzes veikšanai būvniecības informācijas sistēmā ir pieejams būvprojekts, tai skaitā projektēto būvkonstrukciju slodžu un konstrukciju aprēķini un – pārbūves, restaurācijas, atjaunošanas, konservācijas vai konservācijas pārtraukšanas gadījumos – esošās būves tehniskās apsekošanas atzinums. Ja būvprojekts izstrādāts papīra dokumenta formā, tad būvprojekta ekspertīzes veikšanai iesniedz pilnu būvprojekta eksemplāru (ar atbildīgo vadītāju un būvniecības ierosinātāja parakstiem un nepieciešamajiem saskaņojumiem).

Pamatojoties uz šo noteikumu 50. punktā minētajiem atzinumiem, būvekspertīzes vadītājs sagatavo būvprojekta ekspertīzes atzinumu, tai skaitā gadījumos, kad piemēroti citu Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālie standarti un būvnormatīvi, norādot, vai būvprojektā sasniegti nacionālajos standartos un būvnormatīvos izvirzītie kritēriji un vērtības (3. pielikums).

Atsevišķo būvprojekta daļu ekspertīzes atzinumi tiek pievienoti būvprojekta ekspertīzes atzinumam kā neatņemama atzinuma sastāvdaļa. Būvprojekta daļas ekspertīzes atzinumu un būvprojekta ekspertīzes atzinumu pievieno būvniecības lietai būvniecības informācijas sistēmā vai būvprojekta dokumentācijai, ja būvprojekta saskaņošana noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu.