Rūpniecības ēkas tehniskā apsekošana un ēkas uzmērījums (Rīga)

Detaļas:

Objekta nosaukums: Rūpniecības ēkas tehniskā apsekošana un ēkas uzmērījums

Adrese: Tvaika iela 44, Rīga

Pasūtītājs: A/S “Aldaris”

Tehniskā apsekošana, ēkas uzmērījums: Jēkabs Skrastiņš, Māris Alsiņš, Taiga Poriņa

Rūpniecības ēkas, Tvaika ielā 44, Rīgā, Tehniskās apsekošanas atzinums izstrādāts saskaņā ar A/S „Aldaris” veikto pasūtījumu un noslēgto līgumu.

2014. gada maijā, atbilstoši Pasūtītāja uzdevumam, ēkas Tehniskās apsekošanas atzinums izstrādāts lai veiktu rūpniecības ēkas galveno konstruktīvo elementu (pamatu, sienu, starpstāvu pārsegumu, jumta konstrukciju, kāpņu, logu un durvju) un galveno inženierkomunikāciju izpēti, noteiktu to pašreizējo tehnisko stāvokli, kā arī dotu slēdzienu par ēkas tehnisko stāvokli un sagatavotu ieteikumus nepieciešamo pasākumu veikšanai tālākai ēkas ekspluatācijas iespējai.

Rūpniecības ēkas galveno konstruktīvo elementu un iekšējo inženierapgādes komunikāciju pašreizējais tehniskais stāvoklis novērtēts, ievērojot LBN 405-01 „Ēku tehniskā apsekošana” un Vispārējo būvnoteikumu prasības un noteikumus.

Sastādot tehniskā apsekojuma atzinumu tika iegūta visas ēkas un atsevišķo, bojāto vietu foto fiksācijas, kā arī tika atsegtas ēkas galvenās nesošās konstrukcijas, veikti to uzmērījumi un izstrādātas atsevišķas rasējumu lapas (puspagraba, pirmā stāva, otrā stāva, fasāžu, starpstāvu pārsegumu, jumta nesošo konstrukciju) ar tehniskā apsekojuma atzīmēm un ēkas starpstāvu un jumta pārsegumu shēmām, kā arī raksturīgajiem ēkas griezumiem. Veikti mērījumi, lai noteiktu ēkas galveno nesošo konstrukciju izlieces. Papildus tam veikti ēkas esošo iekšējo inženierkomunikāciju uzmērījumi un sagtavoti ēkas iekšējo inženierkomunikāciju shēmu rasējumi.

Viens no tehniskās apsekošanas mērķiem bija izskatīt iespēju veicot ēkas rekonstrukciju to pārbūvēt par sabiedrisku ēku, tajā izvietojot kluba telpas, apmeklētāju zāli ar bāru, nepieciešamās kluba palīgtelpas un virtuvi, izstāžu zāli un mēģinājumu telpas. Tehniskās apsekošanas dokumentācijā doti secinājumi par iespējamām ietekmēm un veicamiem darbiem ēkas rekonstrukcijas gadījumā. Tehniskās apsekošanas dokumentācijā norādīts kādi galvenie būvdarbi veicami ēkas rekonstrukcijas pasākumu laikā, iepriekš izstrādājot atbilstošu projekta dokumentāciju. Tehniskās apsekošanas atzinums kalpos par izejas materiālu ēkas renovācijas vai rekonstrukcijas Tehniskā projekta izstrādei.

Veikti arī ēkas galveno nesošo konstrukciju aprēķini ar secinājumiem par šo konstrukciju nestspēju pie plānotajām ēkas pēcrekonstrukcijas slodzēm. Aprēķini apkopoti Tehniskā apsekojuma dokumentācijas Informatīvajā pielikumā.

Būvju tehnisko apsekošanu reglamentē: Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-01 “Būvju tehniskā apsekošana“. Kas ir spēkā līdz 2015.06.30. [a href=http://likumi.lv/doc.php?id=54834]http://likumi.lv/doc.php?id=54834

Veikta ēkas tehniskā apsekošana, atbilstoši Pasūtītāja apstiprinātam Projektēšanas Uzdevumam un LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana”.

Tehniskās apsekošanas laikā iegūti dati gan par ēkas vizuāli redzamajiem konstruktīvo elementu defektiem, gan arī veikti atsevišķu konstruktīvo elementu atsegumi un atsegumu vietās veikti būvelementu konstruktīvie uzmērījumi. Atsedzot konstrukcijas iegūti dati par iebūvēto konstrukciju un materiālu kvalitāti, defektiem un to tehnisko stāvokli kopumā.

Tehniskās apsekošanas rezultātā iegūtā informācija kalpo par pamatu konstrukciju nestspējas noteikšanai, ar mērķi noteikt to atbilstību normatīvajiem dokumentiem.

Tehniskās apsekošanas rezultātā sagatavots Tehniskās apsekošanas atzinums, kurā sagatavots kopsavilkums par ēkas konstrukciju tehnisko nolietojumu, kā arī sagatavoti secinājumi un ieteikumi par veicamajiem pasākumiem ēkas turpmākai drošai ekspluatācijai un ēkas ilgmūžības nodrošināšanai.